Aviso Legal Palma Passion

L'accés i/o l'ús d'aquesta web, atribueix la condició d'USUARI i implica la plena acceptació, sense reserva, des de l'esmentat accés i/o ús, de la present nota legal i de la darrera versió de la política de privacitat, sens perjudici de les condicions generals de contractació que, si s'escau, resultin d'obligat compliment. Per això, us aconsellem que llegiu aquests documents abans d'utilitzar les funcionalitats ofertes per aquest lloc web, així com cada vegada que hi accediu, perquè PALMA365 es reserva el dret de canviar, modificar, afegir o eliminar en qualsevol moment part d'aquestes condicions. El simple accés a la pàgina no suposa en cap cas l'existència d'una relació comercial entre l'usuari i PALMA365.

I. INFORMACIó LSSI
Segons el que preveu l'Art. 10 de la Llei 34/ 2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, es proporciona la següent informació sobre el titular d'aquest lloc web: Aquesta pàgina web és propietat de l'entitat PALMA365.

II. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I DRETS D'AUTOR
Els drets de propietat intel·lectual del lloc web, el nom del domini, el seu codi font, el disseny i l'estructura de navegació i els elements que conté (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, software, o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, etc.) són titularitat de PALMA365, a qui correspon l'exercici exclusiu dels drets d'explotació dels mateixos de qualsevol manera i, especialment els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, conforme al que preveu la vigent Llei de propietat intel·lectual. En els supòsits d'incorporació al lloc web d'obres els drets de propietat intel·lectual o d'autor de les quals ostentin terceres persones, es farà menció expressa d'aquesta circumstància.

Queda expressament prohibida la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la modalitat de posada a disposició, de la totalitat o de part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de PALMA365 o, si pertoca, dels tercers que ostentin els drets de propietat intel·lectual o d'autor sobre els continguts afectats. No obstant això, l'usuari de la web podrà visualitzar els elements del lloc web i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic, sempre i quan sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L'usuari es compromet a mantenir la integritat de l'obra i impedir-ne qualsevol deformació, modificació o alteració contra la mateixa, que suposi un perjudici dels interessos legítims de PALMA365 o un menyscabament de la seva reputació. L'usuari de la web haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines d'aquesta web.

III. CONDICIONS D'úS DE LA WEB
El simple accés a la pàgina no suposa en cap cas l'existència d'una relació comercial entre l'usuari i PALMA365. Els usuaris es comprometen a utilitzar aquesta web i els serveis que s'hi ofereixen de forma lícita, d'acord amb el que es disposa en aquesta nota legal i de forma que no produeixin un perjudici en els drets o interessos de tercers o que pugui danyar o produir un ús anormal del lloc web.
Es prohibeix la utilització de les dades publicades a la web per a la realització d'activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l'ordre públic; Es prohibeix específicament l'ús d'aquestes dades per a activitats d'enviament massiu de correu no sol·licitat (spam). L'ús d'aquest lloc web es realitza sota el propi risc de l'usuari; per tant, PALMA365 no es responsabilitza dels possibles danys derivats d'interferències, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions telefòniques motivades per causes alienes a l'esmentada entitat; de retards o bloqueigs en l'ús del present sistema de dades, de línies telefòniques, en el sistema d'Internet o en altres sistemes elèctrics; ni tampoc de qualsevol altra alteració que es pugui produir al software o hardware dels usuaris.

De la mateixa manera, PALMA365 no respondrà pels danys causats per terceres persones, mitjançant intromissions legítimes fora del seu control. Tampoc respondrà dels danys i perjudicis causats per l'ús o la mala utilització del contingut del lloc web, ni per les conseqüències que poguessin derivar de les errades, defectes o omissions dels continguts que poguessin aparèixer en aquesta pàgina web, proporcionats per terceres. PALMA365 no assumeix cap responsabilitat derivada de continguts aliens que es transmeten, allotgen o als quals faciliten l'accés des de la web, perquè no està obligat a controlar amb caràcter previ si aquest enllaç compleix amb la legalitat vigent. Pel que fa als enllaços que es disposen en aquesta web cap a altres llocs web d'Internet, l'usuari accepta que PALMA365 no exerceix cap tipus de control sobre tals llocs i continguts. En cap cas PALMA365, assumirà cap responsabilitat pels continguts d'algun enllaç d'un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, la qualitat, la fiabilitat, l'exactitud, l'amplitud, la veracitat i la legalitat de qualsevol material o informació continguda en aquests enllaços o en altres llocs d'Internet. Igualment la inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades. PALMA365 no garanteix l'absència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en el sistema informàtic, documents o fitxers de l'usuari, quedant exclosa qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe, causats a l'usuari per aquest motiu.

Aquelles entitats que, prèvia autorització del titular del lloc web, pretenguin establir un enllaç amb el mateix, hauran de garantir que únicament permet l'accés a aquesta pàgina o servei però que no realitza la reproducció dels seus continguts i serveis.

IV.- JURISDICCIÓ APLICABLE
Totes les qüestions i/o conflictes relatius a l'ús d'aquesta pàgina web es regiran pels Jutjats de Palma de Mallorca.

texto cookies